+48 52 565 34 55
sekretariat@kancelariachojnice.pl
sekretariat@kancelariachojnice.pl
This is an example of a HTML caption with a link.
Dziedziny
prawo cywilne

Jedną z podstawowych, najczęściej wykorzystywanych w życiu codziennym, a zarazem najbardziej złożonych gałęzi prawa jest prawo cywilne. Praktyka Kancelarii w tym przedmiocie obejmuje pełen jego zakres.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz sądem polubownym, w szczególności w sporach dotyczących: mienia, odszkodowań, wykonania zobowiązań, zadośćuczynienia, zapłaty, nienależytego wykonania zobowiązań, ochrony dóbr osobistych, zastępczych oświadczeń woli, kar umownych, przeniesienia prawa.

Radcowie prawni Kancelarii w ramach udzielanych porad z zakresu prawa cywilnego m.in.:

 • sporządzają oraz opiniują projekty wszelkich umów cywilnoprawnych
 • negocjują w imieniu Klientów zawierane kontrakty
 • doradzają w zakresie kompleksowych zabezpieczeń prawnych wierzytelności Klienta (weksle, poręczenia, gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe, cesje itp.)
 • doradzają w zakresie renegocjacji zawartych w przeszłości przez Klienta umów, w tym możliwości ich wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od nich
prawo spadkowe

Wiedząc jak ważne jest prawidłowe przygotowanie kwestii związanych z dziedziczeniem radcowie prawni Kancelarii doradzają Klientom (spadkodawcom) w sprawach dotyczących prawidłowego przygotowania testamentu.

Spadkobierców Kancelaria reprezentuje na wszystkich etapach postępowań spadkowych, w tym o:

 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe oraz testamentowe)
 • zabezpieczenie spadku
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • zachowek
 • dział spadku (sądowy i umowny)
 • zniesienie współwłasności
 • wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • długi spadkowe
 • dochodzenie wykonania poleceń i zapisów
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • przywrócenie terminu na odrzucenie spadku
 • wzruszenie prawomocnych orzeczeń sądowych
prawo rodzinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W swoich działaniach Kancelaria zawsze kieruje się 

DOBREM DZIECKA I RODZINY

Wieloletnia współpraca radców prawnych Kancelarii z Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach oraz MKRPA pozwoliła im zdobyć bogate doświadczenie w trudnym, a zarazem delikatnym obszarze prawa, jakim jest prawo rodzinne.

Wśród spraw dotyczących prawa rodzinnego, w których prawnicy Kancelarii z powodzeniem wspierają oraz reprezentują Klientów są m.in.:

 • rozwody (w tym z orzekaniem o winie współmałżonka)
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami (również z datą wsteczną)
 • podziały majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie nakładów na majątek wspólny małżonków
 • alimenty (w tym o ich podwyższenie oraz obniżenie)
 • ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • odebranie oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • zmiana miejsca zamieszkania dziecka
 • zgoda na wyrobienie dziecku paszportu/ dowodu osobistego
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • przysposobienie

Zarówno małżonkom, jak i osobom planującym zawarcie związku małżeńskiego, Kancelaria proponuje doradztwo w zakresie:

 • umów majątkowych małżeńskich
 • rozdzielności majątkowej
 • przesunięć składników pomiędzy majątkami małżonków
 • zadłużeń współmałżonka
 • rozliczeń oraz zabezpieczeń majątkowych osób żyjących w związkach nieformalnych tzw. konkubinatach
prawo pracy

PRACOWNICY

W ramach czynności świadczonych przez Kancelarię na rzecz pracowników są m.in.:

 • opiniowanie umów podpisywanych z pracodawcą (o pracę, szkolenia, o zakazie konkurencji)
 • przygotowywanie odwołań od decyzji pracodawcy (wypowiedzenie/ rozwiązanie umowy o pracę, nałożenie kary, zmiana stanowiska/ zakresu/ miejsca pracy)
 • reprezentacja pracownika przed sądem pracy we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy, w tym o:
  • przywrócenie do pracy
  • zapłatę wynagrodzenia/ odprawy/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

 

PRACODAWCY

Radcowie prawni Kancelarii od kilku lat wspierają z powodzeniem pracodawców w prawidłowym wypełnianiu obowiązków ciążących na nich zgodnie z prawem pracy. Wśród świadczonych przez Kancelarię na rzecz pracodawców usług są:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów, w tym:
  • o pracę (okres próbny, czas określony, czas nieokreślony)
  • o szkolenia
  • o zakazie konkurencji
 • przygotowywanie regulaminów, w tym:
  • regulaminów pracy
  • regulaminów wynagradzania
  • regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • przygotowywanie oraz opiniowanie ustalonego w zakładzie czasu pracy, w tym:
  • systemu i rozkładu czasu pracy
  • pracy w godzinach nadliczbowych, w święta oraz w porze nocnej
 • przygotowywanie oświadczeń pracodawcy, w tym:
  • o wypowiedzeniu/ rozwiązaniu umowy o pracę
  • o nałożeniu kar pracowniczych
  • o pociągnięciu pracownika do odpowiedzialności, w tym materialnej
  • o zmianie stanowiska/ zakresu / miejsca pracy pracownika
 • bieżąca obsługa przedsiębiorstwa w zakresie prawa pracy
 • reprezentacja pracodawcy przed sądem pracy we wszelkiego rodzaju sporach z pracownikami
 • reprezentacja pracodawcy jako płatnika przed ZUS oraz przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
 • pomoc w trakcie kontroli przedsiębiorcy m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid
prawo podatkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego obejmujące wszystkie dziedziny aktywności przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dostarczając kompleksowych rozwiązań prawno-podatkowych, obejmujących w szczególności zagadnienia:

 • podatków dochodowych (CIT i PIT)
 • podatków obrotowych (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, akcyza)
 • podatków majątkowych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od spadków i darowizn)
 • pomocy publicznej związanej z ulgami podatkowymi

W ramach pomocy związanej z prawem podatkowym prawnicy Kancelarii:

 • sporządzają wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • pomagają w trakcie postępowań kontrolnych, podatkowych i celnych, w szczególności przygotowując:
  • zastrzeżenia do protokołów kontroli, wniosków dowodowych, pism zawierających argumentację prawną
  • odwołania od decyzji organów kontroli skarbowych, organów podatkowych i celnych oraz zażalenia na postanowienia
  • wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wnioski o wznowienie zakończonych postępowań, a także o zmianę lub uchylenie decyzji

Radcowie prawni Kancelarii reprezentują Klientów w sporach z administracją skarbową, w trakcie postępowań podatkowych i celnych oraz zabezpieczających i egzekucyjnych. Wykonują funkcję obrońcy w postępowaniach karno – skarbowych.

Usługi doradztwa podatkowego wykonywane przez Kancelarię są zawsze dostosowane do indywidualnych wymagań oraz potrzeb Klientów. W trakcie współpracy z Klientem na bieżąco dokonywana jest ocena planowanych przez niego czynności pod kątem ryzyka ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej.

prawo budowlane

Zespół Kancelarii zapewnia kompleksową obsługę procesów inwestycyjno – budowlanych.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, a także zaufaniu, Kancelaria obecnie obsługuje liczne inwestycje budowlane, których wartość szacowana jest na kilkadziesiąt milionów złotych.

Zakres proponowanych przez Kancelarię usług związanych z prawem budowlanym obejmuje m.in.:

 • obsługę prawną budów, w tym tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane
 • obsługę prawną konsorcjów budowlanych
 • obsługę prawną projektów deweloperskich (od zakupu ziemi do sprzedaży wybudowanych obiektów)
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych ustawą prawo budowlane dokumentów, w tym decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, zmianie przeznaczenia nieruchomości
 • reprezentację uczestników procesów budowlanych przed wszystkimi organami oraz sądami, w tym inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców i projektantów
 • wsparcie w procesie uzyskiwania finansowanie zewnętrznego inwestycji (kredyty, dotacje)

Dotychczas radcowie prawni Kancelarii z powodzeniem świadczyli pomoc prawną m.in. przy rewitalizacji obiektów zabytkowych (kamienice, budynki użytkowe), budowie osiedli mieszkaniowych, apartamentowców, domów jednorodzinnych, a także budynków oraz miejsc użyteczności publicznej.

prawo upadłościowe

Kancelaria świadczy usługi w obszarach związanych z niewypłacalnością, zarówno Klientów, jak i ich kontrahentów, poprzez wspólne poszukiwanie rozwiązań i stosowanie mechanizmów opartych na przepisach ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach:

 • upadłościowych, w tym także w ramach upadłości konsumenckiej;
 • naprawczych oraz
 • restrukturyzacyjnych.

 

nieruchomości

Prawnicy Kancelarii doradzają we wszystkich sprawach związanych z rynkiem nieruchomości, w tym dotyczących pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych na remonty i rewitalizacje obiektów budowlanych. Wspierani przez radców prawnych Kancelarii Właściciele dotychczas pozyskali kilkaset tysięcy złotych bezzwrotnych dotacji. 

Zakres proponowanych przez Kancelarię usług związanych z rynkiem nieruchomości obejmuje m.in.:

 • negocjowanie, przygotowanie oraz opiniowanie umów, w tym umów deweloperskich, sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy oraz użytkowania nieruchomości
 • bieżącą obsługę umów rynku nieruchomości
 • dochodzenie wykonania umów przedwstępnych, w tym umów deweloperskich
 • doradztwo wspólnotom mieszkaniowym oraz właścicielom kamienic, obiektów handlowo-usługowych
 • wykonywanie audytów prawno-podatkowych nieruchomości
 • pomoc w pozyskaniu bezzwrotnych dotacji m.in. z funduszy rewitalizacji zabytków
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowań dla właścicieli tzw. „mieszkań z przydziału” w postaci premii kompensacyjnej
 • pomoc przy ustaleniu lub zniesieniu służebności (drogi koniecznej, mieszkania itp.)
 • zastępstwo procesowe w sprawach o eksmisję, odzyskanie i wydanie nieruchomości, zasiedzenie, zapłatę czynszu oraz opłat eksploatacyjnych, odszkodowanie za bezpodstawne korzystanie z nieruchomości, podział nieruchomości oraz ustalenie sposobu korzystania
windykacja

Swoją pomoc w zakresie obsługi wierzytelności Kancelaria proponuje zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego – zarówno przedsądowego, jak i sądowego oraz egzekucyjnego.

W ramach świadczonych przez radców prawnych usług windykacyjnych są:

 • prowadzenie procedury przedsądowej mającej na celu odzyskanie należności
 • stały monitoring wierzytelności
 • wzywanie dłużników do zapłaty
 • dochodzenie należności w postępowaniach sądowych (w tym nakazowych)
 • dochodzenie należności w postępowaniach egzekucyjnych

W imieniu Klientów radcowie prawni Kancelarii wytaczają także powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną oraz ustalenia nieważności czynności prawnych, jeżeli zostały one dokonane przez dłużnika w celu pokrzywdzenia wierzyciela.

Swoją pomoc Kancelaria kieruje także do dłużników, w stosunku do których bezpodstawnie wszczęto postępowanie sądowe lub egzekucyjne. Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie sprzeciwów od nakazu zapłaty
 • czynności mające na celu wzruszenie prawomocnych orzeczeń sądu, na podstawie których prowadzona jest egzekucja
 • obronę praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym poprzez przygotowywanie skargi na czynności komornika oraz powództwa przeciwegzekucyjnego
prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania administracyjnego, w szczególności w sprawach prowadzonych przez organy budowlane, podatkowe i celne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Prawnicy Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego m.in.:

 • udzielają porad i konsultacji
 • sporządzają opinie i ekspertyzy
 • sporządzają wnioski (w tym w sprawie uzyskania koncesji, licencji i zezwoleń)
 • przygotowują odwołania, zażalenia i skargi (w tym na bezczynność organów)

a także przygotowują:

 • wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji
 • wnioski o wznowienie zakończonych postępowań
 • wnioski o zmianę lub uchylenie decyzji
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • wnioski o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego oraz pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Swoich Klientów Kancelaria reprezentuje przed:

 • wszystkimi organami administracyjnymi (m.in. budowlanymi, podatkowymi, celnymi, jednostek samorządu terytorialnego)
 • samorządowymi kolegiami odwoławczymi
 • wojewódzkimi sądami administracyjnymi
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym
prawo gospodarcze / spółki

Prawo gospodarcze, w tym prawo spółek handlowych jest jedną z najważniejszych specjalizacji Kancelarii. Swoje usługi radcowie prawni Kancelarii kierują zarówno do osób fizycznych planujących rozpocząć działalność gospodarczą, osób już prowadzących przedsiębiorstwa w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek osobowych (sp. jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowych (sp. z o.o. i s.a.).

Na rzecz naszych Klientów:

 • przygotowujemy analizę prawno – podatkową planowanych przedsięwzięć gospodarczych
 • pomagamy wybrać optymalny rodzaj formy działalności gospodarczej
 • przygotowujemy akty założycielskie oraz dokumenty rejestracyjne (zarówno dla JDG, jak i spółek)
 • reprezentujemy w postępowaniach rejestrowych
 • pomagamy dokonać nabycia, przekształceń, połączeń, likwidacji podmiotów gospodarczych
 • prowadzimy bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym:
  • organizację zgromadzeń wspólników/ akcjonariuszy
  • zmian kapitałowych
  • nabywania i zbywania udziałów/ akcji
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji (uchwały, regulaminy, statuty, etc.)
 • konsultujemy i przygotowujemy umowy handlowe, listy intencyjne itp.
 • prowadzimy obsługę prawną przedsięwzięć inwestycyjnych
 • przygotowujemy projekty długofalowych umów występujących w obrocie gospodarczym
 • sporządzamy opinie i analizy prawno - gospodarcze
 • uczestniczymy w negocjowaniu kontraktów
 • wykonujemy doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przedsiębiorców
Kontakt
Kancelaria Radców Prawnych Piotrowski Rolbiecka
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 17:00
Piątek: 8:00 - 15:00
tel.: 52 565 34 55
e-mail: sekretariat@kancelariachojnice.pl